MCQ Questions for Class 9 Sanskrit Chapter 1 भारतीवसन्तगीतिः with Answers

Check the below NCERT MCQ Questions for Class 9 Sanskrit Chapter 1 भारतीवसन्तगीतिः with Answers Pdf free download. MCQ Questions for Class 9 Sanskrit with Answers were prepared based on the latest exam pattern. We have provided भारतीवसन्तगीतिः Class 9 Sanskrit MCQs Questions with Answers to help students understand the concept very well.


Q.1. मलिनाम् अलीनां ततिम् प्रेक्ष्य वाणि। नवीनां वीणां निनादय।

(a) कासाम्
(b) कुत्र
(c) कीदृशीम्
(d) काः

(a) कासाम्


Q.2. मलिनाम् अलीनां स्वनन्तीम् ततिम् पश्य।

(a) कीदृशीम्
(b) कम्
(c) काम्
(d) के

(a) कीदृशीम्


Q.3. लतानां नितान्तं शान्तिशीलम् सुमं चलेत्।

(a) कुत्र
(b) किम्
(c) कीदृशम्
(d) काः

(c) कीदृशम्


Q.4. कलिन्दात्मजायाः तीरे समीरः वहति।

(a) काम्
(b) के
(c) कस्याः
(d) काः

(c) कस्याः


Q.5. वसन्ते इह मधुर मञ्जरी पिञ्जरी भूतमालाः रसाला: लसन्ति।

(a) कुत्र
(b) कदा
(c) के
(d) किम्

(a) कुत्र


Q.6. वसन्ते सरसाः रसालाः लसन्ति।

(a) काः
(b) कदा
(c) के
(d) कीदृशाः

(c) के


Q.7. लतानां नितान्तं शान्तिशीलम् सुमं चलेत्।

(a) कासाम्
(b) कीदृशी
(c) के
(d) का

(a) कासाम्


Q.8. तव अदीनां वीणाम् आकर्ण्य सुमं चलेत्।

(a) कथम्
(b) कुत्र
(c) काम्
(d) के

(c) काम्


Q.9. नदीनाम् कान्त सलिलम् सलीलम् उच्छलेत्।

(a) कथम्
(b) कति
(c) कदा
(d) का

(a) कथम्


Q.10. ललितपल्लवे पादपे मलिनां अलीनां स्वतन्तींततिं पश्यत।

(a) कुत्र
(b) कीदृशे
(c) किम्
(d) कति

(b) कीदृशे


Q.11. सनीरः समीरः मन्दमन्दं वहति।

(a) काः
(b) कथम्
(c) कति
(d) कदा

(b) कथम्


Q.12. कलिन्दात्मजायाः तीरे सनीरे समीरे वहति (सति) मधुमपवीनां षक्तिमः दृश्यते।

(a) कीदृशाः
(b) कस्मिन्
(c) कुत्र
(d) के

(b) कस्मिन्


We hope the given NCERT MCQ Questions for Class 9 Sanskrit Chapter 1 भारतीवसन्तगीतिः with Answers Pdf free download will help you. If you have any queries regarding CBSE Class 9 Sanskrit भारतीवसन्तगीतिः MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and we will get back to you soon.

Leave a Comment